Menu Close

Showing all 65 results

 • Placeholder

  vanlig ryllik

  Vanlig ryllik er en av de mest kjente av våre villblomster. Trives best i skrinn jord med høyt mineralinnhold eller god drenering. Vil ha problemer med etablering hvis for fuktig. Vanlig ryllik vil så seg der den trives og danner matter med grønt småfliket bladverk og ca 20-30 cm høye blomsterstengler med hvite blomsterskjermer.

 • Placeholder

  nyseryllik

  Hvite blomster som knapper i liten skjerm, ca 40-50 cm høye. Nyseryllik skiller seg mest ut fra vanlig ryllik ved at hver blomst er større enn hos vanlig ryllik, blomsterkjermen mindre og blomsterstengelen noe høyere. Bladverket er noe grovere enn hos vanlig ryllik og er ikke fin-fliket.

  I motsetning til vanlig ryllik tåler nyseryllik å stå fuktig. Vokser over mesteparten av Norge, ofte i fuktig grasmark. Tåler en del skygge.

 • Jonsokkoll er en plante som kan bli opp til 25 centimeter høy. Blomstene er små og lilla med rosettblad liggende mot bakken. Blomstene er normalt blå men kan også være nesten blå-lilla. 

 • Placeholder

  strandløk

  Viltvoksende løk som liker seg på solrike steder, gjerne i tørr men porøs jord. Avhengig av humusinnhold og fuktighet i jorda kan den bli fra 30 cm til 70 cm. Lilla “løk-blomster” i juli-august som etterhvert utvikler yngelknopper. Ynglekonoppene vil etterhvert falle av og slå rot og danne kolonier av strandløk.

   

 • Placeholder

  marehalm

  Trives best i full sol og i løs sandjord, gjerne der det også er noe sandflukt. Ved store innslag av humus på plantestedet kan det oppstå plager med sopp og rust i bladverket og plantene svekkes.

 • Placeholder

  kvann

  Strandkvann er en flerårig plante som kan bli fra 60 cm til 150cm, avhengig av jordforhold. Blomstene kommer i store skjermer med grønn-gule kuler. Trives ikke i skrinn eller tørr jord. Foretrekker mager “strandeng” som ikke tørker ut. 

 • Placeholder

  rundbelg

  Vokser best i “strandeng” i jord med høyt mineralinnhold som gir god drenering. 10-20 cm høy, bredtvoksende med gule erteblomstlignende blomster i juni-juli. Bladverk fliket, fint håret.

 • Placeholder

  akeleie

  Akeleie kan være et fint innslag i eng med villblomster. Tåler også delvis skygge. Sprer seg selv ved frø og kan danne kolonier med blå blomster i mai-juni. Trives best i humusholdig kalkholdig jord men klarer seg også godt i pH under nøytralt.

 • Placeholder

  gåsemure

  Finnes som regel langs veikanter, i grusveier eller langs strandkanter der det er lite humus men høyt mineralinnhold i rotsonen. Bladverket kan være fra søvgrått til grønnlig, etter næringstilgangen. Kan vokse og trives selv der bølgene skyller over plantene i strandkanten.

 • Strandnellik eller fjærekoll (Armeria maritima) er en flerårig plante i fjærekollslekten. Den blir 10-25 cm høy, har en rosett av små rosa-røde eller rosenrøde blomster hver med fem kronblad, og en slank stilk med blader kun i en stråleform på bakken.

  Blomsterstanden er velduftende og er 15-30 mm bred og trillrund. Stengelen er rett oppreist, grønn og slank.  Strandnellik blomstrer i mai-september.

 • Placeholder

  lundgrønnaks

  Glansende mørk grønt bladverk med høye, 60-80 cm nikkende, dekorative aks. Trives i halvskygge og skygge. Fuktig til tørr jord, – m.a.o. god drenering hvis jorda inneholder mye humus. Aksene kan stå på graset fra midtsommer til september/oktober.

 • Placeholder

  snerprørkvein

  Dette meter-høye graset finnes mest i innlandet i Norge og er oppgitt til H4 i hardførhet. 

 • Placeholder

  røsslyng

  Trives best i sur, karrig jord i full sol. Viktig planteinnslag i en kystlynghei-plantesamling. Etablerer seg rask også ved selv-såing.

 • Placeholder

  soleihov/bekkeblom

  Gullgule blomster tidlig vår, runde blanke blad. Tåler mye fuktighet over tid. Vokser naturlig langs bekkekanter og i sumpaktige områder eller sur jord. Kan også tåle halvskygge/skygge.

 • Placeholder

  blåklokke

  Naturlig plante i tørr blomstereng. Trives naturlig sammen med f.eks. ryllik, tiriltunge og prestekrager men med innslag av forskjellige grastyper. Grasvekstene sørger for å holde vekstvilkårene mer stabile med hensyn til fuktighet både i tørre og fuktige perioder. Blåklokke trives godt på et tørt eller godt drenert voksested med mager jord og full sol. I jord med høy fuktighet og mye humus kan blåklokkene gå ut.

 • Placeholder

  flaskestarr

  Flaskestarr trives på fuktige steder vekk bekk- og elveløp, myrterreng og vannkanter. Så lenge fuktigheten er tilstede kan du stå baåde i full sol og skyggefulle steder. Høyde 40-100 cm avhengig av jord og fuktighet.

 • Placeholder

  engknoppurt

  Finnes ofte ved gammel beitemark, langs vei og skogkanter gjerne i noe tørr, nøytral eller alkalisk jord. Fiolett-rødlige blomster i juli til september. Planten kan bli  fra ca 40 til 80 cm.

 • Placeholder

  myrhatt

  Vokser i myrområder i sur, fuktig jord eller langs vannkanter ved småtjern o.l. God salt-toleranse gjør at den finnes ofte helt ut i havgapet. Mørk rød karakteristisk blomst, røde stengler og sagtakket bladkant. ca 30 cm høyde.

  Synonym: Potentilla palustre

 • Placeholder

  krekling

  Vintergrønn krypende plante med spiselige bær. Trives best i sur jord som i myrlendt område, åpen granskog, til fjells og i kystlandskap.

 • Placeholder

  klokkelyng

  Vanlig plante i fuktig lynghei og kystlandskap med sur jord. 10-40 cm, rosa blomster i juni-juli. Viktig bieplante før biene går over på røsslyng i august.

 • Placeholder

  skogsvingel

  Vokser i tuer som blir ca 50 cm og danner ca 1 meter høye hengende aks som magler snerp. Trives i humusholdig skogsjord i bakker, løvskog og steinurer.

 • Placeholder

  kjempesvingel

  Danner aks på en drøy meter over mørk grønne grastuer på ca en halv meter. Finnes i skogåpninger. langs bekker og veier. Sprer seg ved at snerpen på frøet hekter seg til klær eller pelsen på dyr, som seinere faller av.

 • Placeholder

  sauesvingel

  Kompaktvoksende tørkesterkt gras for tørre bakker og jord med lite humus.  Aks blir  30-40 cm. Verdifullt innslag blant andre grastyper og markblomster i tørre skråninger, veikanter m.m.

 • Placeholder

  rødsvingel

  Tørkesterkt gras for tørre bakker, skråninger og veikanter med lite humus. Aks ca 40 cm. Naturlig innslag i blomstereng.

 • Placeholder

  mjødurt

  Finnes ved bekkeløp, kanaler og myrkanter. Kan stå periodevis i vann. Plantene/bladverket avgir karakteristisk krydderlukt. 

 • Placeholder

  hvitmaure

  Vokser langs veikanter, beitemark og i sol og halvskygge i tørr humusrik, godt drenert jord. Hvite blomster. 15-40 cm høyde.

 • Placeholder

  blodstorkenebb

  Utbredt langs kysten i store deler av sør-Norge, gjerne i jordsmonn med pH > 6,5. Danner tette tuer med rosa-purpur blomster fra midten av juni til august. 

 • skogstorkenebb

  Trives best i næringsrik jord i sol eller halvskygge. Vokser i store deler av lavlands-Norge. Avhengig av voksestedet kan den bli fra 30 – 80 cm høy. Karakteristisk bladverk med sju bladfliker.

 • Placeholder

  smørbukk

  Finnes på tørre setder langs kysten og på fjellet. Gjenkjennes på de sukkulente bladene og seinere den gul-grønne blomsterkjærmen. 20-40 cm høy.

 • Placeholder

  prikkperikum

  Vanlig urt i store deler av Norge. Vokser i tørre bakker på berg og langs veier. Gule blomster, 20-60 cm høy. Kan bestemmes ved å holde et blad opp mot lyset slik at små lyse felt uten klorofyll vises.

 • sverdiris

  Sverdiris har et allsidig bruksområde men vil ikke trives på tørre steder. Kan stå fuktig, i vann eller i vanlig hagejord. Gule blomster på 80-120 cm lange stengler midtsommer.

 • Placeholder

  blåmunke, – toårig

  Holder seg vedlike på plantestedet ved at den får så seg. Blå blomster som kan forveksles med blåknapp men bladverket på blåmunke skiller seg ut fra blåknapp ved at de er smalere. Blåmunke blomstrer også tidligere på sesongen enn blåknapp. 10-20cm høyde, blomstring i juni-juli.

 • Placeholder

  rødknapp

  Vokser i mager jord i tørre bakker, veikanter og ellers der det ikke gjødsles. 30-70 cm, blomstring i juni-august. God pollenplante.

 • Placeholder

  prestekrage

  En av de mest kjente markblomstene vi har. Vanlig på tørre bakker og i gammel eng i store deler av Norge. 30-70 cm høy, blomstring fra juni til august.

 • Placeholder

  strandrug

  Vokser ofte langs åkre langs kysten eller sammen med andre strandeng-vekster. Krever sandholdig mager jord men tåler noe humus. Bladverk ca 60-70 cm, aks ca 100 cm.

 • tiriltunge

  Denne belgveksten er ekstremt tørketålende og høyde kan avhenge av underarter og jordsmonn på plantestedet, 5 -40 cm. Gullgule blomster i juni-august. Trives best i jord med høyt mineralinnhold og solrik vokseplass.

 • Placeholder

  hanekam

  Hanekam finnes viltvoksende i det meste av Norge og langs kysten til Finnmark. Vokser i strandeng eller myrlendt og sumpaktig terreng der det er lite næring i jorda. Vil trekke seg tilbake ved gjødsling. Blomstrer med rosa flikete blomster i juni-juli og blir 25 – 50 cm høy.

 • Placeholder

  tjæreblom

  Vokser både til fjells og i lavlandet på tørre bakker og gammel eng. 30-40 cm høy med sterk rosa blomster i juni-juli.

 • Lythrum salicaria er en flerårig art i slekten kattehale. Den kan bli 60 – 140 cm høy, og har karakteristiske lansettformede blader og tette aks av purpurrøde til mørk-rosa blomster langs den øverste delen av den firkantede stengelen. Blomsterakset har mindre blomster øverst enn nederst. (Wikipedia)

 • Placeholder

  bukkeblad

  Menyanthes vokser langs bekker, sump og myrdrag og kan i perioder stå i vann. Bredtvoksende med hvite blomster i juni-juli, 15-30 cm høy.

 • Placeholder

  pors

  Vokser på fuktige steder i næringsfattig jord, på myrer og skogkanter i sur jord. Nitrogenfikserende jordknoller som gjør at den overlever på næringsfattig jord. Sterkt aromatisk bladverk som har vært brukt som innsekt-fordrivende.

 • Placeholder

  strandrøyr

  Kraftigvoksende gras som kan trives på en fuktig vokseplass men klarer seg også i vanlig jord.  Graset har en god økologisk funksjon men på grunn av den kraftige veksten bør det plantes der det er naturlige begrensninger.

 • hårsveve

  Krypende dekkplante med gule blomster i juni-juli på ca 10-25 cm høye stengler. Danner utløpere. Bladverk filtaktig hårete på undersiden. Trives best på solrike steder i tørr og mager jord, gjerne i bakker, veikanter og grusplasser.

 • Placeholder

  smalkjempe

  Vokser på steder med mager jord f.eks veikanter, gårdsplasser, i strandeng m.m. Lansettforma blad i en rosett. Blomstrer med hvite støvbærere i juni-juli.

 • strandkjempe

  Ligner vanlig groblad i selve blomsten men har smale blad. 10-20 cm høy og med gule støvbærere i blomsten. Vokser i strandsoner med høyt mineralinnhold i jorda. Kan tåle peroder med tørke.

 • sisselrot

  Liten bregne med god dekkevene. Tåler lange perioder med tørke og kan etablere seg på de mest utrolige steder hvis det bare er god drenering. Finnes ofte der de vokser over berg eller steingjerder i full sol. 10-20 cm høye. 

 • Placeholder

  ku-symre.

  Også kalt ku-sommer. Lysende gule blomster fra mars til mai. Vokser gjerne i porøs humusholdig jord, ofte ved eller i lauvkratt av hassel. Trives best i kalkjord eller ved nøytral pH. Tåler dårlig uttørking i full sol, eller i skrinn jord.

 • småengkall

  Ettårig plante som ofte finnes i strandeng sammen med andre typiske strandengplanter. 10- 25 cm høy med mørk stengel og gule blomster i juni. God pollenplante.

 • rosenrot

  Vokser på tørre steder, over berg og i mager jord både til fjells og langs kysten. Gule blomster på 10-25 cm høye stengler i juni-juli.  Må ikke forveksles med Hylotelephium maximum. 

 • Placeholder

  ullvier

  Karakteristisk med bladverket som kan virke som dekket med hår eller “ull”. Det hårete bladverket gir fin prydverdi når det får planten til å se grå-hvit ut på avstand. Liker seg best på solrike, tørre steder i litt mager jord.

 • Placeholder

  krypvier

  Krypende busk for fuktig mark og bakker med fuktighet. Vokser helt flat og kan bli 1,5 til 2 meter i bredde. Greinene vipper opp i enden. Blomstrer før bladverket spretter. Bladene grå-grønne og hårete på undersiden.

 • blodtopp

  Sanguisorba finnes i strandsonen enkelte steder i Norge, i jord som ikke tørker for lett ut. Dekorativt sagtakket bladverk som holder seg friskt hele sesongen. Blomstrer med blodrøde blomster-topper i juni-juli, 30-80 cm høye.

 • Silene dioica

  rød jonsokblom

  Planten er lett kjennelig på de sterkt rød-rosa blomstene og blomsterbegeret med hårete stengel og motsatte, lansettformede blad. Blomstene kan også være hvite. Høyden kan variere fra 20 cm til bortimot en meter avhengig av jordforholdene. Vokser i veikanter, langs beitemark, utkanter av gårdsplasser og steder med innblandet næringsrik og noe basisk matjord som ikke tørker for lett ut. Vanlig i hele Norge.

 • strandsmelle

  Trives best langs kysten f.eks i strandeng som har jord med høyt mineralinnhold men som samtidig ikke tørker for lett ut. Planten kan bli > 15 cm høy høy og den har ofte en liggende vekstform. Små grå-grønne blad og hvite blomster fra juni til august.

 • Placeholder

  engsmelle

  Engsmelle vokser i tørr eng, langs veikanter, bakker, gammel setervoll opptil 1200m.o.h., og langs strender. Kan også vokse på næringsrik kulturjord f.eks langs åker og beitekanter. Hvite blomster i juni – august og planten blir ca 50 cm høy.

 • Placeholder

  gullris

  Gullris vokser i de fleste deler av Norge. Trives i forskjellig jord og under forskjellige forhold både langs kysten og til fjells. Ofte å se langs veikanter og tørre bakker men kan også trives i kulturjord. Høyden kan variere en del etter hvilke forhold den har, eller ved genetisk variasjon. Den er vanligvis mellom ca 30 cm og 60 cm, men kan bli både høyere og lavere. Frøspredning gjør at den kan danne solide bestander der den trives.

 • blåknapp

  Succisa trives best i noe fuktig strandeng. Danner tette blad-rosetter med blå blomsterknapper. Ca 5-30 cm blomsterstengler. Blomstrer i august. Er vanlig langs kysten av Norge nord til Troms´grense, men ikke like vanlig å se i innlandet.

 • Placeholder

  reinfann

  Det er vanlig å se reinfann langs veikanter og på steder med mager jord, selv om den også kan dukke opp i nærheten av kulturjord. Danner flate skjermer med gule blomsterknapper, bladverket er fin-fliket og planten har en karakteristisk “krysantemum-lukt”. Høyde fra 50 til 80 cm og blomstring når sommeren er på hell i august-september.

 • Placeholder

  harekløver, – ettårig

  Denne ettårige planten kan likevel holde seg på samme sted over flere år ved at den selvsår seg. 10-40 cm høy med grå-rosa, lodne blomster. Vanlig på tørre varme steder i sør- og øst-Norge, f.eks i solskråninger, lune åpninger i berg m.m.

 • Placeholder

  rødkløver

  Et godt fórtilskudd på kulturbeite men vokser også i tørre veiskråninger, veikanter, strandeng og på ugjødslet mark. Høyden vil variere etter hvilket jordsmonn det er på stedet. Den lange blomstringstiden fra mai til oktober gjør at det er en god pollenplante for humler, bier og andre insekter. 

 • strandstjerne

  Denne aster-varianten finner vi ofte i trange bergsprekker langs kysten der den ser ut til å klare seg med nesten ingenting. Røttene klarer å vandre der de finner næring fra bl.a. tang men den viser tydelig at den tåler lite humus i rotsonen. I et kyst-habitat kan høyden ofte være 15-30 cm. Stor salt-toleranse. Kan vokse på saltholdig grunn også i innlandet der den også blir betydelig høyere (60-80 cm). Blomstrer med karakteristisk aster-blomsterstand i juli-august. (synonym: Aster pannonicus, Aster tripolium)

 • Engballblom trives i fuktig eng og i myrlent skogbunn med stabil fuktighet og sur til nøytral jord. Kan stå delvis skyggefullt. Blomstring fra ca slutten av mai og framover 2-3 uker avhengig av temperatur. Har en vegetativ vekstperiode etter avblomstring og visner deretter ned på ettersommeren. Hardfør over store deler av Norge.

 • Placeholder

  mørk-kongslys

  Krever godt drenert grus- og humusblandet jord, gjerne kalkrik jord men klarer seg også godt ned mot pH 6. Høyden kan variere noe fra ca 50 cm til 90 cm. Blomstrer godt fra juni til august/september. Mørk-kongslys er en god pollenplante for bier, humler og andre  insekter.