Menu Close

Norske planter

De siste års økende etterspørsel etter naturplanter gjør at Klingsheim Planteskole A/S er i gang med produksjon av norske naturplanter beregnet på leveringer til anlegg lokalt og nasjonalt.

Vi bygger opp vårt eget felt med planter hentet fra regionen som vi skal høste frø og stiklinger fra i årene framover. Vi har også kontakt med leverandør av frø for leveringer til andre regioner.

God kontakt med planleggere og byggherre fra tidlig i prosjektet vil gi de beste forutsetningene for et optimalt resultat.

Vi produserer kun planter fra norske herkomster.


«Villflorastauder skal være fra bestander som forekommer naturlig viltvoksende i Norge»

Norsk Standard for planteskolevarer (NS-4400:2018)

BREGNER

De vanligste bregne-slagene som etterspørs i anlegg med norske naturplanter er Athyrium filix-femina (skogburkne), Dryopteris filix-mas (ormetelg), Polypodium vulgare (sisselrot) og Matteuccia struthiopteris (strutseving), men også flere forekommer. Vi har to mulige formeringsmåter av bregner, – sporeformering eller deling/rotbiter. Den raskeste produksjonsformen er ved deling og rotbiter men dette krever store felt av formeringsplanter, noe som kan legge begrensinger på antall. Ved bestillinger av større antall må vi bruke sporeformering. Denne formeringsmåten tar noe lengre tid og vi må bruke mer enn én sesong for å få fram salgsplanter.

For å kunne forberede en levering av bregner vil det derfor være avgjørende at det opprettes en uforpliktende kontakt allerede ved planlegging. Dette for at vi skal ha en mulighet til å kunne bekrefte en levering seinere.

Villflora-symbiose

For å få en vellykket planting med villfloraplanter vil det være avgjørende at de kombineres med bruk av forskjellige grastyper. Graset bidrar til at det blir mer stabile vekstforhold for de blomstrende plantene. I tørre perioder beskytter graset mot for sterk uttørking og i fuktige perioder vil graset være med å “forbruke” den overflødige fuktigheten slik at plantestedet tørker raskere opp og gir optimale forhold for rotvekst. Eksempel kan være Festuca (svingel).

Planter for å stimulere insektlivet

En sammensetting av norske villfloraplanter og gode sorter av kulturplanter vil gi ekstra gode betingelser for bier, humler, sommerfugler og forskjellige andre nytteinnsekter. Mange villfloraplanter har sin hovedblomstring midt i vekstsesongen. På ettersommer og tidlig høst avtar utvalget av ville blomstrende planter. For å opprettholde et godt innsektliv utover høsten kan innslag av gode pollensorter av kulturplanter i et plantefelt, bidra til en forlenget høsting av pollen og nektar før vinteren.